Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MALTA MAP free game for kids
/
/
MALTA MAP free game for kids
pielgrzymka na Maltę

MALTA MAP free game for kids

MALTA MAP free game for kids! Before the pilgrimage of pope Francis to Malta get to know the most popular attraction of the island! Believe me, for religious people Malta is a real catholic Disneyland! Check what’s worth to see!

Po pierwsze spokojnie, nie zmieniamy języka strony. Po prostu, chcielibyśmy dotrzeć z tą informacją do pielgrzymów, którzy wybierają się na Maltę także spoza Polski. Bo tak się składa, że mamy dla Was wszystkich w prezencie super gratis! Z pewnością ucieszy Was MAPA malty i równocześnie darmowa gra planszowa dla dzieci z zaznaczonymi atrakcjami wyspy. Gra powstała przy okazji pielgrzymi papieża Franciszka na Maltę w 2022 roku. Po co i dlaczego warto pielgrzymować na Maltę? Zagraj w grę i przekonaj się na własne oczy!

DOWNLOAD MALTA MAP free game for kids

Download the free map of Malta with the top religious attraction and tourists spots of the island. Together with pope Francis, saint Paul of Tarsus and saint Luke the Evangelist take part in this Maltese Adventure! You can print it on your own printed in format A4 or A3.

Pobierz z naszej strony darmową mapę Malty wraz z zaznaczonymi atrakcjami. Będą one pełnić dla Was rolę punktów specjalnych w naszej maltańskiej grze! MALTA MAP to gra, którą możesz wydrukować na swojej domowej drukarce w formacie A4 lub A3.

MALTA MAP darmowa gra free game for kids. Check what attractions are worth to see! Play the game!

MALTA MAP free game with attractions for children! / Oto mapa Malty z głównymi atrakcjami wyspy do pobrania za darmo! Skopiuj obrazek i wydrukuj grę! Made with love by DAYENU design

PILGRIMAGE TO MALTA

Pope Francis, saint Paul and saint Luke Evangelist. What they have in common? They all came to Malta to preach the gospel! Pilgrimage to Malta is a great option for your holidays! Print this figures and dice for free on your home printer in A5 and check what attractions are waiting here for you.

Papież Franciszek, święty Paweł i święty Łukasz. Ale co ich łączy? Przybyli oni na Maltę, by głosić Ewangelię! Pielgrzymka na Maltę to świetna opcja na wakacje. Wydrukuj i wytnij pionki oraz kostkę do gry w formacie A5.

Pope Francis, saint Paul and saint Luke Evangelist. They all came to Malta to preach the gospel! Free game created by DAYENU design

Pope Francis, saint Paul and saint Luke Evangelist. They all came to Malta to preach the gospel! Free game created by DAYENU design

TOP RELIGIOUS ATTRACTION OF MALTA

So what’s worth to see? Here’s the list of main MALTA’S ATTRACTION with explanation why you should visit them. Let’s play the game and get to know all of them! Enjoy!

Co warto zobaczyć na Malcie? Poniżej lista atrakcji, które poznasz grając w naszą darmową grę. Przy okazji jest to świetny sposób na to, by zapoznać się z mapą Malty.

Southern Region of Malta

MALTA AIRPORT – Here every journey starts and ends!

Po pierwsze, lotnisko: to tu zaczyna się i kończy nasza podróż na Maltę!

 HAL FAR – It’s definitely not a place you want to visit and you won’t find information about it in any guide! Why? Because it’s a refugee camp. Pope Francis wants to meet here with more than 1,000 immigrants that came here from Africa.

To zdecydowanie nie miejsce, które chcielibyście odwiedzić i nie znajdziecie o nim informacji w żadnym przewodniku. Bowiem Hal Far to obóz dla uchodźców. Papież Franciszek chce spotkać się tu z ponad tysiącem imigrantów. 
DINGLI CLIFFS – Beautiful and scary Dingli cliffs are the first things that travellers from Africa see from the sea. So was with saint Paul and saint Luke. Their journey described in the Bible mentions them.
Piękne i przerażające zarazem Klify Dingli to pierwsza rzecz, jaką widzą przybywający tu na statkach z Afryki podróżni. Tak było również ze świętym Pawłem i świętym Łukaszem. Wspominają je w swojej relacji, która została spisana w Biblii.

Mdina and surroundings

ST PAUL GROTTO – Saint Paul came to Malta as a prisoner of the Roman Empire, so quite possibly he spent his time in Malta inside this nice, dark cave in Rabat.

Święty Paweł przybył na Maltę jako więzień Imperium Rzymskiego. Dlatego całkiem możliwe, że cały swój czas na Malcie spędził w tej uroczej, ciemnej jaskini w Rabat.

ST PAUL CATHEDRAL – situated in Mdina, which used to be the capital of Malta at the time of saint Paul arrival. Tradition says that exactly in this place saint Paul met with the Roman governor, who was later converted to christianity and baptised with his whole family.
Katedra świętego Pawła wznosi się w mieście, które było stolicą Malty w czasie, gdy przybył do niej święty Paweł. Tradycja mówi, że właśnie w tym miejscu Paweł spotkał się z namiestnikiem wyspy, którego później nawrócił na wiarę chrześcijańską i ochrzcił wraz z całą rodziną.

Northern region of Malta

ROMAN ROAD – one of the numerous roads that remains after the Roman Empire. Was it the way saint Paul and saint Luke used to walk? Maybe. For sure, for many years it was a pilgrimage trail to Sanctuary in Mellieha.
Jedna z wielu dróg, jakie zostały po upadku Imperium Rzymskiego. Czy tędy spacerował święty Paweł i święty Łukasz? Być może. Z pewnością, przez wiele lat był to szlak pielgrzymów udających się do Sanktuarium w Mellieha.
MELLIEHA GROTTO – hidden under the hill grotto used to carry a very special icon of Mother Mary. Tradition says it was painted by saint Luke. Actually, he spent three months in Malta so it is quite possible he used to paint here
Ukryta pod wzgórzem grota kryła w sobie niezwykłą ikonę Matki Bożej. Tradycja mówi, że została namalowana przez świętego Łukasza. Właściwie, jakby nie patrzeć, spędził tu trzy miesięcy, dlaczego by więc nie miał tego czasu wykorzystać na malowanie. 

Gozo – the second largest island of Malta

TA PINU – the National Shrine situated in the wide valley keeps a miraculous painting of Mother Mary, Queen of Angels. Pope JP2 visited this Basilica and of course so will pope Francis.

Położone pośrodku rozległej doliny Sanktuarium Ta Pinu skrywa cudowny wizerunek Matki Bożej Królowej Aniołów. Papież Jan Paweł II odwiedził tę Bazylikę i podobnie uczyni papież Franciszek. 

GOZO CASTLE – From this castle and cathedral you can see the whole island of Gozo.

Z tego zamku i katedry można zobaczyć całą wyspę Gozo.

Maltese islands

COMINO CHURCH – How is it possible that one of this smallest Maltese island got its own church where every Sunday a Holy Mass is celebrated? A miracle! Or the determination of an elderly priest who comes here every week regardless of the storm and bad weather.
Jak to możliwe, że na tej jednej z najmniejszych wysp Malty stoi kościół, w którym co niedzielę sprawowana jest Eucharystia? Cud! Albo determinacja starszego księdza, który bez względu na sztorm i niepogodę, przypływa tu co tydzień.
ST PAUL ANCHOR – found on the day of the election of Pope Benedict XVI is a sign! But of what? Some believe that this anchor, which came from an Egyptian merchant ship dating back to the 1st-3rd century, belonged to the ship that brought Saint Paul here.
Znaleziona w dniu wyboru papieża Benedykta XVI kotwica to znak! Ale jaki? Niektórzy wierzą, że ta pochodząca z egipskiego statku handlowego datowanego na I-III wiek należała do statku, którym przypłynął tu święty Paweł.
SAINT PAUL ISLAND – This small, uninhabited island was chosen in the Middle Ages as the site of Saint Paul’s shipwreck. Although nowadays a different location seems more likely, the Saint Paul monument still joyfully welcomes all pilgrims.
Ta mała niezamieszkała wyspa została w Średniowieczu wytypowana na lokalizację rozbicia się statku świętego Pawła. Wprawdzie współcześnie bardziej prawdopodobna wydaje się inna lokalizacja, ale pomnik świętego Pawła wciąż wita radośnie wszystkich pielgrzymów.

Central Region of Malta

SNAKE – was it here? Actually it’s hard to say, but for sure one of the snakes on Malta bit saint Paul… but he didn’t die. Probably after this miracle all snakes on Malta are not dangerous anymore.
Czy to było tu? Właściwie, ciężko powiedzieć. Aczkolwiek jedno jest pewne: jadowity wąż ugryzł Pawła, a temu nic się nie stało! Pewnie to po tym cudzie węże maltańskie nie są już groźne.

VALLETTA – the present capital of the island, was built by the Knights of Saint John. How did the crusaders end up in Malta? After the fall of Jerusalem, Acre and later Rhodes they received the Maltese islands as a gift from the Pope. They came here with the relics of their patron: the hand of Saint John the Baptist. Although the hand has already been stolen and is now in Russia, in the center of Valletta we can still admire the gold ornate St. John’s Cathedral. There is also an excellent painting by Caravaggio depicting the beheading of John the Baptist.

Na koniec Valletta, obecna stolica wyspy, została zbudowana przez Rycerzy Świętego Jana (joannici). Jak krzyżowcy znaleźli się na Malcie? Po upadku Jerozolimy, Akki, a później także Rodos dostali wyspy maltańskie w prezencie od papieża. Przyjechali tu wraz z relikwiami swojego patrona: ręką świętego Jana Chrzciciela. Choć ręka została już skradziona i znajduje się obecnie w Rosji, w centrum Valletty nadal podziwiać możemy zdobioną złotem Katedrę Świętego Jana. W niej także znajduje się znakomity obraz Caravaggio przedstawiający ścięcie Jana Chrzciciela. 

MALTA MAP szybka instrukcja, bo nawet darmowe gry jej potrzebują! Wyjedź na Maltę LAST MINUTE! Odwiedź DAYENU design!

Jak grać w MALTA MAP? Oto instrukcja do gry, którą możesz pobrać i wydrukować. Projekt DAYENU design

Game created by DAYENU design. Do you like MALTA MAP? Live a comment! Tell us what else should we do!

 

Udostępnij post

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij Enter

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.