Regulamin sklepu

/
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu DAYENU DESIGN / gadżety chrześcijańskie i dewocjonalia

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.dayenu.pl

Sprzedającym jest Dorota Mayer-Gawron prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAYENU Dorota Mayer-Gawron z siedzibą przy ul. Westerplatte 12/4a, NIP 553-229-42-17, REGON 361618453.

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: dayenudesign@gmail.com, tel. 512 288 620.

Definicje
§ 1

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną Użytkownik, który w ramach Sklepu dokonał Zamówienia lub zawarł Umowę sprzedaży.
3. Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może kupić w Sklepie, wymieniony i opisany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym w Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.dayenu.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
6. Strona Umowy– Sprzedający i Klient.
7. Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.dayenu.pl
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
10. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.

Zasady ogólne
§ 2

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu. Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon) z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta oraz wynikające z tego konsekwencje.
5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

Składanie zamówień
§ 3

Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (zawierają obowiązujący podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu wyłącznie elektronicznie, poprzez wypełnienie formularzu zamówienia.
Zamówienia składane poprzez Stronę Sklepu, można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z zastrzeżeniem przerw technicznych.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie.
Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu, Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonym przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma On automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedającego informacji o przyjęciu zamówienia.
Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia następuje w dniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku płatności przelewem. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 5 dni roboczych.

Koszty i termin wysyłki
§ 4

Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Produkt jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej (do ceny przesyłki doliczony został koszt pakowania) klient ma obowiązek zaznaczyć jaki koszt przesyłki chce ponieść (priorytet, kurier). Istnieje również możliwość odbioru osobistego Produktu w miejscu prowadzenia działalności Sprzedającego w Krakowie, po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową (dayenu.design@gmail.com) lub telefoniczną (512 288 620).
Produkt dostarczany jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na Stronie Sklepu. Przy wyborze opcji płatności przelewem, do czasu podanego na Stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze).
Klient jest obciążany kosztami dostawy, określonymi w cenniku dostawy, znajdującym się na Stronie Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Produktu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Płatności
§ 5

Płatność za zamówiony produkt może nastąpić:
a) poprzez system płatności pl
b) przelewem – na rachunek bankowy Sprzedającego

DAYENU Dorota Mayer-Gawron

BZWBK 93 1090 2053 0000 0001 3164 5873

W przypadku braku stwierdzenia braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia bez poinformowania Klienta o tym fakcie.

Odbiór towaru
§ 6

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę będą uzgadniane indywidualnie z Klientem.
Przed odebraniem przesyłki z Poczty lub od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy (plomby) są zerwane, Klient winien nie przyjąć przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki podczas transportu.

Odstąpienie od umowy
§ 7

Klient, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez Klienta. Prawo to przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o ochronie praw konsumenta.
W celu odstąpienia od umowy Klient informuje Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres DAYENU Dorota Mayer-Gawron, Basztowa 4/4, 31-134 Kraków. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia wskazanego przez Sprzedającego, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli Klient otrzymał rzecz w związku z umową zwrot rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy na adres DAYENU Dorota Mayer-Gawron, Basztowa 4/4, 31-134 Kraków.
Produkt zwracany w trybie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wówczas, gdy zostanie odesłany w pełni kompletny, nie będzie uszkodzony i nie będzie nosił znamion używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż do celów jego sprawdzenia. W przypadku skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien zwracany Produkt odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego: DAYENU Dorota Mayer-Gawron, Basztowa 4/4, 31-134 Kraków. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Do przesyłki zwrotnej, należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz oznaczyć przesyłkę napisem „ZWROT”.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Sprzedającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie się zgodził na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku dokonanej przez Klienta przedpłaty Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8) zawartej w drodze aukcji publicznej;

9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Procedura reklamacji
§7

Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące Umowy jeśli Produkt ma wady lub prawne.
Jeżeli otrzymany Produkt ma wady, reklamowany Produkt wraz z pisemnym oświadczeniem Klienta, określającym imię, nazwisko, adres, adres e- mail Klienta, dowód zakupu Produktu, rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposoby realizacji zobowiązań Sprzedającego należy odesłać na koszt Sprzedającego na adres Sprzedającego: DAYENU Dorota Mayer-Gawron, Basztowa 4/4, 31-134 Kraków
Sprzedający może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli, mimo prośby o uzupełnienie, wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem.
Naprawiony lub wymieniony Produkt zostanie odesłany Klientowi na koszt Sprzedającego.
Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego poprawnie złożonej reklamacji.

Postanowienia końcowe
§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw konsumenta, o ochronie danych osobowych oraz ustawy Kodeks cywilny.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminy i w związku z wykonywaniem umów zawartych między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 roku nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
Niniejszy regulamin został aktualizowany w dniu 24.12.2014 roku.

REGULAMIN SKLEPU DAYENU (obowiązujący do 24.12.2014)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.dayenu.pl

Sprzedającym jest BI Xpert Consulting Piotr Caban z siedzibą przy ul. Jana Kielasa 3/13, 80-180 Gdańsk, NIP 895-145-84-93.

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: dayenudesign@gmail.com

Definicje
§ 1

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępny, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym w Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.dayenu.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
Strona – Sprzedający i Klient.
Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.dayenu.pl
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
Zasady ogólne
§ 2

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.
Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wytwarzane i „dzielone” przez sprzedawcę wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Składanie zamówień
§3

Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (zawierają obowiązujący podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu wyłącznie elektronicznie, poprzez wypełnienie formularzu zamówienia.
Zamówienia składane poprzez Stronę Sklepu, można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie.
W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu, Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonym przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma On automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia następuje w dniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku płatności przelewem. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 5 dni roboczych.
Koszty i termin wysyłki
§4

Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Produkt jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej (do ceny przesyłki doliczony został koszt pakowania) klient ma obowiązek zaznaczyć jaki koszt przesyłki chce ponieść (ekonomiczna, priorytet) w przypadku braku takiej informacji przesyłka będzie wysłana jako priorytet. Istnieje również możliwość odbioru osobistego Produktu w siedzibie Sprzedającego w Krakowie, po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową (dayenu.design@gmail.com) lub telefoniczną (512 288 620).
Produkt dostarczany jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na Stronie Sklepu. Przy wyborze opcji płatności przelewem, do czasu podanego na Stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze).
Klient jest obciążany kosztami dostawy, określonymi w cenniku dostawy, znajdującym się na Stronie Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Produktu.
Płatności
§ 5

Płatność za zamówiony produkt może nastąpić:
a) poprzez system płatności transferuj.pl
b) przelewem – na rachunek bankowy Sprzedającego
93 1090 2053 0000 0001 3164 5873

W przypadku braku stwierdzenia braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający anuluje Zamówienie bez poinformowania Klienta o tym fakcie.

Odbiór towaru
§ 6

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę będą uzgadniane indywidualnie z Klientem.
Przed odebraniem przesyłki z Poczty lub od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy (plomby) są zerwane, Klient winien nie przyjąć przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki podczas transportu.
Odstąpienie od umowy
§7

Klient, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
Wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, prawo do odstąpienia od Umowy dotyczy jedynie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży Produktu osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Produkt zwracany w trybie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wówczas, gdy zostanie odesłany w pełni kompletny, nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił znamion używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż do celów jego sprawdzenia.
W przypadku skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien zwracany Produkt odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.
Do przesyłki zwrotnej, należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, oznaczyć przesyłkę napisem „ZWROT” oraz podać numer rachunku bankowego, na jaki Sprzedający ma zwrócić uiszczoną cenę Produktu.
Sprzedający zobowiązuje się dokonać sprawdzenia Produktu w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu Produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. Jeżeli Produkt spełnia wymagania, określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedający wystawi fakturę korygującą, której oryginał i kopię prześle Klientowi. Klient zobowiązuje się podpisać kopię faktury i odesłać ją Sprzedającemu. Po jej otrzymaniu, w terminie 7 dni, Sprzedający zwróci uiszczoną cenę Produktu na wskazany rachunek bankowy Klienta.
Procedura reklamacji
§7

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji Produktu widnieje w jego opisie na Stronie Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Kupujący może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
Jeżeli gwarancji udziela Sprzedający, Produkt należy odesłać na adres Sprzedającego na koszt Sprzedającego.
Naprawiony Produkt zostanie odesłane Klientowi na koszt Sprzedającego.
Jeżeli otrzymany Produkt jest niezgodny z Umową, reklamowany Produkt wraz z pisemnym oświadczeniem Klienta, określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposoby realizacji zobowiązań Sprzedającego należy odesłać na koszt Sprzedającego.
Klient traci powyższe uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiego oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego.
Postanowienia końcowe
§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 200 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 roku nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminy i w związku z wykonywaniem umów zawartych między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 roku nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
Niniejszy regulamin został aktualizowany w dniu 25.05.2018 r.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij Enter

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

WITAMY NA STRONIE SKLEPU z najfajniejszymi
gadżetami chrześcijańskimi na świecie!

Zanim zaczniesz się cieszyć szałem zakupów i designem nie z tej ziemi, chcemy Cię poinformować, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanych jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), wprowadziliśmy zmiany w naszym Regulaminie i Polityce Prywatności. Jeśli chcesz się z nim zapoznać, możliwe jest to TUTAJ.